Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với các thửa đất tại thị trấn Quán Hàu và xã Võ Ninh thuộc huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với các thửa đất tại thị trấn Quán Hàu và xã Võ Ninh thuộc huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình. Địachỉ: Số 52, đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

2. Tổ chức có quyền đưa tài sản ra đấu giá: Ban quản ly dư án Đâu tư xây dưng và Phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Số 127, đường Nguyễn Hữu Cảnh, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở đối với các thửa đất tại thị trấn Quán Hàu và xã Võ Ninh thuộc huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Cụ thể như sau:

– Thị trấn Quán Hàu: 13 thửa đất. Diện tích từ 28,2m²/thửa đến 222,6m²/thửa. Giá khởi điểm từ 190.000.000đồng/thửa đến 1.582.000.000đồng/thửa. Đất ở tại đô thị. Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

– Xã Võ Ninh: 62 thửa đất thuộc Dư án: Xây dưng hạ tâng kỹ thuật khu đô thị Dinh Mười (các lô OM44-46); Diện tích từ 200m²/thửa đến 293,6m²/thửa. Giá khởi điểm từ 468.000.000đồng/thửa đến 916.000.000đồng/thửa. Đất ở tại nông thôn. Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Danh mục, diện tích, vị trí, giá khởi điểm của từng thửa đất được niêm yết tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình; tại Ban quản ly dư án Đâu tư xây dưng và Phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình và tại trụ sở UBND thị trấn Quán Hàu, UBND xã Võ Ninh.

4. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên (01 lần).

5. Tiền đặt trước: Nộp từ 5% – 20% trên giá khởi điểm, tuỳ theo từng thửa đất đấu giá.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Nộp 100.000 đồng/hồ sơ/thửa hoặc 200.000 đồng/hồ sơ/thửa hoặc 500.000 đồng/hồ sơ/thửa, tuỳ theo từng thửa đất đấu giá.

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

a) Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, chấp hành tốt pháp luật đất đai, thưc hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật và phương án đấu giá đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt có đơn đăng ky tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, cam kết trả ít nhất bằng giá khởi điểm đã được thông báo, sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch khi trúng đấu giá, hoàn thiện đây đủ các thủ tục về hồ sơ và nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá trong thời hạn quy định; Không thuộc các đối tượng không được đăng ky tham gia đấu giá; Phải có đủ năng lưc hành vi dân sư theo quy định của pháp luật; Mỗi hộ gia đình chỉ được cử 01 cá nhân tham gia đấu giá, không hạn chế số thửa đất đăng ky tham gia đấu giá.

b) Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ky tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Ban quản ly dư án Đâu tư xây dưng và Phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh.

8. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Vào ngày 06/5/2020 và ngày 07/5/2020 tại vị trí thửa đất đưa ra đấu giá. Khách hàng có nhu câu liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản để sắp xếp, bố trí thời gian đi xem tài sản.

9. Địa điểm nộp tiền đặt trước, đăng ký tham gia đấu giá và bỏ phiếu trả giá:

a) Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình; Số tài khoản: 53110000188304; Mở tại: Ngân hàng TMCP Đâu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình.

b) Địa điểm đăng ky tham gia đấu giá, bỏ phiếu trả giá: Tại trụ sở Ban quản ly dư án Đâu tư xây dưng và Phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Số 127, đường Nguyễn Hữu Cảnh, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

10. Thời gian thực hiện các thủ tục đấu giá:

a) Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ 07h30/ ngày 22/4/2020 đến 16h30/ngày 12/5/2020.

b) Thời gian nộp tiền đặt trước, bỏ phiếu trả giá: Từ 07h30/ ngày 08/5/2020 đến16h30/ ngày 12/5/2020.

c) Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá đã trả:

– Đối với quyền sử dụng đất ở tại thị trấn Quán Hàu: Vào lúc 08h00’ ngày15/5/2020 tại UBND thị trấn Quán Hàu.

– Đối với quyền sử dụng đất ở tại xã Võ Ninh: Vào lúc 14h00’ ngày 15/5/2020 tại UBND xã Võ Ninh.

Các thủ tục trên được thưc hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc. Mọi chi tiết xin liên hệ: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình, điện thoại: 0232.3856585 (Gặp đ/c Nhài); Ban quản ly dư án Đâu tư xây dưng và Phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh, điện thoại: 0232.3910460 và UBND thị trấn Quán Hàu, UBND xã Võ Ninh./.  

PHỤ LỤC 13 THỬA ĐẤT 

TT Thửa
đất
số
Tờ
BĐĐC
số
Mục
đích
sử
dụng
 Diện
tích
(m2)
Khu vục/loại đô thị Giá
khởi điểm
(đồng)
Tiền
đặt trước
(đồng)
Tiền mua
hồ sơ
TGĐG (đồng)
 Ghi
chú
I. Tổ dân phố Làng Văn        
1 46 24 ODT  208,2 Đường Hùng Vương/V 1.582.000.000 270.000.000 500.000 2 mặt tiền
2 49 24 ODT  204,9 Đường Hùng Vương/V 1.557.000.000 270.000.000 500.000 2 mặt tiền
3 50 24 ODT  208,7 Đường Hùng Vương/V 1.399.000.000 270.000.000 500.000
4 51 24 ODT  211,3 Đường Hùng Vương/V 1.417.000.000 270.000.000 500.000
5 53 24 ODT  222,6 Đường Hùng Vương/V 1.493.000.000 270.000.000 500.000
6 54 24 ODT 186,5 Đường Hùng Vương/V 1.417.000.000 270.000.000 500.000 2 mặt tiền
II. Tổ dân phố Hùng Phú        
1 129 37 ODT  128,2 Đường Trần Cao Vân + 3m 421.000.000 84.000.000 200.000 2 mặt tiền
2 154 44 ODT  158,0 Đường Trần Cao Vân và Trương Văn Ly 1.039.000.000 200.000.000 500.000
III. Tổ dân phố Trung Trinh        
1 30 42 ODT  167,5 Đường quy hoạch 10,5m + 7,5m 661.000.000 130.000.000 500.000 2 mặt tiền
2 48 41 ODT  148,0 Đường quy hoạch 10,5m 487.000.000 84.000.000 200.000
3 54 41 ODT  172,5 Đường quy hoạch 10,5m + 7,5m 681.000.000 130.000.000 500.000 2 mặt tiền
4 60 50 ODT  153,2 Đường Hai Bà Trưng 190.000.000 38.000.000 100.000
5 61 50 ODT  144,7 Đường Hai Bà Trưng 221.000.000 38.000.000 200.000 2 mặt tiền
Tổng cộng: 13 thửa đất 2.314,3   12.565.000.000 2.324.000.000 5.200.000  

PHỤ LỤC 62 THỬA ĐẤT 

TT Thửa
đất
số
Tờ BĐĐC
số
Diện
tích
(m2)
 Giá khởi điểm
(đồng)
Tiền
đặt trước
(đồng)
Tiền mua
hồ sơ
TGĐG
(đồng)
Ghi chú
1 1437 16       200,0 520.000.000 93.000.000 500.000
2 1439 16       200,0 520.000.000 93.000.000 500.000
3 1441 16       200,0 520.000.000 93.000.000 500.000
4 1443 16       200,0 520.000.000 93.000.000 500.000
5 1445 16       200,0 520.000.000 93.000.000 500.000
6 1447 16       200,0 520.000.000 93.000.000 500.000
7 1449 16       200,0 520.000.000 93.000.000 500.000
8 1451 16       293,6 916.000.000 93.000.000 500.000 2 mặt tiền
9 1453 16       200,0 468.000.000 93.000.000 200.000
10 1454 16       200,0 468.000.000 93.000.000 200.000
11 1455 16       200,0 468.000.000 93.000.000 200.000
12 1456 16       200,0 468.000.000 93.000.000 200.000
13 1457 16       200,0 468.000.000 93.000.000 200.000
14 1458 16       200,0 468.000.000 93.000.000 200.000
15 1459 16       200,0 468.000.000 93.000.000 200.000
16 1460 16       200,0 468.000.000 93.000.000 200.000
17 1461 16       200,0 468.000.000 93.000.000 200.000
18 1462 16       200,0 468.000.000 93.000.000 200.000
19 1463 16       200,0 468.000.000 93.000.000 200.000
20 1464 16       200,0 468.000.000 93.000.000 200.000
21 1465 16       200,0 468.000.000 93.000.000 200.000
22 1467 16       293,6 838.000.000 93.000.000 500.000 2 mặt tiền
23 1468 16       293,6 838.000.000 93.000.000 500.000 2 mặt tiền
24 1469 16       293,6 863.000.000 93.000.000 500.000 2 mặt tiền
25 1470 16       293,6 863.000.000 93.000.000 500.000 2 mặt tiền
26 1471 16       200,0 496.000.000 93.000.000 200.000
27 1472 16       200,0 496.000.000 93.000.000 200.000
28 1473 16       200,0 496.000.000 93.000.000 200.000
29 1474 16       200,0 496.000.000 93.000.000 200.000
30 1475 16       200,0 496.000.000 93.000.000 200.000
31 1476 16       200,0 496.000.000 93.000.000 200.000
32 1477 16       200,0 496.000.000 93.000.000 200.000
33 1479 16       200,0 496.000.000 93.000.000 200.000
34 1481 16       200,0 496.000.000 93.000.000 200.000
35 1483 16       200,0 496.000.000 93.000.000 200.000
36 1490 16       200,0 496.000.000 93.000.000 200.000
37 1492 16       200,0 496.000.000 93.000.000 200.000
38 1493 16       200,0 496.000.000 93.000.000 200.000
39 1494 16       200,0 496.000.000 93.000.000 200.000
40 1496 16       200,0 496.000.000 93.000.000 200.000
41 1498 16       200,0 496.000.000 93.000.000 200.000
42 1500 16       200,0 496.000.000 93.000.000 200.000
43 1501 16       200,0 496.000.000 93.000.000 200.000
44 1502 16       200,0 496.000.000 93.000.000 200.000
45 1503 16       200,0 496.000.000 93.000.000 200.000
46 1504 16       274,8 808.000.000 93.000.000 500.000 2 mặt tiền
47 1505 16       274,8 808.000.000 93.000.000 500.000 2 mặt tiền
48 1507 16       274,8 785.000.000 93.000.000 500.000 2 mặt tiền
49 1508 16       274,8 785.000.000 93.000.000 500.000 2 mặt tiền
50 1509 16       200,0 468.000.000 93.000.000 200.000
51 1511 16       200,0 468.000.000 93.000.000 200.000
52 1512 16       200,0 468.000.000 93.000.000 200.000
53 1513 16       200,0 468.000.000 93.000.000 200.000
54 1515 16       200,0 468.000.000 93.000.000 200.000
55 1517 16       200,0 468.000.000 93.000.000 200.000
56 1518 16       200,0 468.000.000 93.000.000 200.000
57 1519 16       200,0 468.000.000 93.000.000 200.000
58 1520 16       200,0 468.000.000 93.000.000 200.000
59 1521 16       200,0 468.000.000 93.000.000 200.000
60 1522 16       200,0 468.000.000 93.000.000 200.000
61 1523 16       274,8 745.000.000 93.000.000 500.000 2 mặt tiền
62 1524 16       274,8 745.000.000 93.000.000 500.000 2 mặt tiền
Tộng cộng: 62 thửa đất      13.316,8 33.786.000.000 5.766.000.000 17.800.000  
(Nguồn: Trung tâm đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình)
 

Tin liên quan

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 36 thửa đất thuộc Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Dinh Mười (các lô TM-VP-11; TM-VP-13 và OM411) tại xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.
( 13:53:30 PM - 12/02/2022 )
Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 36 thửa đất thuộc Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Dinh Mười (các lô TM-VP-11; TM-VP-13 ...
Xem thêm »

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN NHẬT MINH - CHUYÊN TƯ VẤN ĐẦU TƯ - NHÂN KÝ GỬI - MUA BÁN - TƯ VẤN HỒ SƠ PHÁP LÝ, THỦ TỤC VAY VỐN VỀ BẤT ĐỘNG SẢN

Copyright © 2018 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web https://zland.vn